LongLife ÁSZF

 

LongLife Tagsági Program egészségügyi szolgáltatás

 

Szerződési feltételek

A Medical Service Budapest Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( cégjegyzékszáma: 01-09-172.655, adószám: 24334178-2-41., székhelye: 1024 Budapest, Fény u. 16., képviseli: Kecskés Kitti ügyvezető igazgató ) mint szolgáltató ( a továbbiakban: Szolgáltató ) az alábbi általános szerződési feltételek mellett nyújtja a „LongLife Tagsági Program” egészségügyi szolgáltatást ügyfelei ( Páciensei ) számára.

A Szolgáltató által nyújtott „LongLife Tagsági Program” egészségügyi szolgáltatást igénylő természetes személy ügyfelek ( Páciensek ) a jelen általános szerződési feltételek elfogadásáról külön okiratban nyilatkozatot tesznek.

A Páciens elfogadó nyilatkozatának a megtétele előtt a Szolgáltató a Páciens számára lehetővé teszi azt, hogy a Páciens a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit megismerje.

A Páciens külön okiratba foglalt elfogadó nyilatkozata és az ÁSZF szerinti díjfizetése alapján a Szolgáltató és a Páciens között a jelen általános szerződési feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF ) szerinti tartalommal a szerződéses jogviszony létrejön.

I. Bevezető rendelkezések:

1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az illetékes egészségügyi hatósági engedélye alapján egészségügyi szolgáltatások nyújtására saját nevében jogosult.

2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Mammut Egészségközpontban ( 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5., 4. emelet) valamint az Árkád Egészségközpontban (1106 Budapest, Örs vezér tere 25, 3. emelet) Páciensei számára járóbeteg ellátást nyújt.

3. A Szolgáltató kijelenti, hogy mint egészségügyi szolgáltató érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítását a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződések teljes időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartja.

4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF szerinti egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvosai, asszisztensei és ápolói a szükséges személyi, szakmai képesítésekkel rendelkeznek, és tevékenységük gyakorlásához a törvényi előírásoknak mindenben megfelelnek

II. Egészségügyi szolgáltatások:

1. A Páciens megrendeli a Szolgáltatótól a „LongLife Tagsági Program” elnevezésű egészségügyi szolgáltatási csomagot, mely egészségügyi szolgáltatási csomag tartalmát a jelen Szerződési Feltételek és a Szerződési Feltételek melléklete állapítja meg. A Szolgáltató vállalja, hogy a „LongLife Tagsági Program” körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat és kedvezményeket nyújtja a Páciens részére. A Páciens a jelen ÁSZF szerinti tartalommal létrejött szerződésben vállalja, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató számára megfizeti, vállalja továbbá, hogy a Szolgáltató házirendjét betartja. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a szolgáltatások a Bázis és Maximum csomagokban érhetőek el.

2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Páciens akkor válik a jelen a jelen ÁSZF szerinti szerződés szerinti egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosulttá, amennyiben a Páciens a jelen ÁSZF elfogadását tartalmazó okirat aláírását követően a díjfizetési kötelezettségének a szolgáltató vonatkozásában maradéktalanul eleget tesz.

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Páciens a „LongLife Tagsági Program” szolgáltatási csomag keretében a jelen ÁSZF mellékletében részletesen felsorolt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4. A „LongLife Tagsági Program” keretében a Szolgáltató Elektronikus Egészségtár elnevezésű webes alapú informatikai rendszert üzemeltet. A jelen pont szerinti informatikai rendszer használatával a Páciens a személyes kódjával jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt egészségügyi dokumentációjukhoz folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül online módon hozzáférjen, a Szolgáltató a Páciens részére az egészségügyi dokumentációjához szükséges hozzáférést a jelen pont szerinti informatikai rendszer útján folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül biztosítja.

5. A 4.) pont szerinti online hozzáféréssel a Páciensnek az Szolgáltató által készített valamennyi egészségügyi dokumentációja (leletek, vizsgálati anyagok stb.), illetőleg a Páciensnek a harmadik személy által készített, a Szolgáltató dokumentumtárába feltöltött valamennyi egészségügyi dokumentuma elérhető.

6. A 4.) pont szerinti webes felület használatával a Páciens jogosult arra, hogy az egyes a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi ellátásokra, vizsgálatokra és kezelésekre online módon jelentkezzen be, vagy foglaljon időpontot.

7. Az Elektronikus Egészségtár rendszerhez történő hozzáférés érdekében a Szolgáltató a Páciens számára elektronikus úton, a Páciens által megadott e-mail címre titkos személyes kódot küld. A Páciens egészségügyi dokumentációja kizárólag a jelen pont szerinti titkos kód alkalmazásával férhető hozzá. A Páciens a jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti kódot harmadik, illetéktelen személynek nem adja át. A Szolgáltató minden olyan káresemény vonatkozásában kifejezetten kizárja a kárfelelősségét, mely kár abból fakad, hogy a Páciens a jelen pont szerinti kódját elveszti, vagy azt, harmadik illetéktelen személy számára hozzáférhetővé teszi.

8. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató a 7.) pont szerinti kódot inaktiválja, ezen időponttól a Páciens az Elektronikus Egészségtár rendszer vonatkozásában a hozzáférési jogát elveszti.

9. A jelen ÁSZF szerinti szerződés szerinti egészségügyi szolgáltatások ( kivéve a 4.) pont szerinti szolgáltatás ) igénybevétele minden esetben a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban lehetségesek.

III. Kedvezmények:

1. A Pácienst a jelen „LongLife Tagsági Program” szolgáltatási csomag alapján a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatási díj kedvezmények illetik meg. A díj kedvezmények alapja a Szolgáltató mindenkori, hivatalosan a Szolgáltató website-ján közzétett árjegyzéke. A jelen ÁSZF hatálya alatt a szolgáltató jogosult arra, hogy a hivatalos árjegyzékét módosítsa. A módosított árjegyzék minden esetben a website-on történő közzétételt követő 30. naptól válik hatályossá.

IV. A szerződés időtartama

1. A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat és kedvezményeket a Páciens a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatási díj Szolgáltató számláján történő jóváírásától számított 1 ( egy ) naptári éven belül jogosult igénybe venni.

2. Amennyiben a Páciens az egészségügyi szolgáltatási igénybevételét a IV/1. pont szerinti időtartam alatt kezdi meg, és a szolgáltatás igénybevétele az időtartam lejártát követően is folytatódik, úgy a felek a szerződés hatálya alatt igénybe vett szolgáltatásra elszámolják a jelen szerződés szerinti kedvezményeket, míg a szerződés megszűnését követő szolgáltatások elszámolása kedvezmények nélkül történik.

3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés lejáratát megelőző 30 napon belül a Pácienst értesíti a szerződés megszűnésének időpontjáról és felajánlja a szerződés meghosszabbításának a lehetőségét.

V. Díjfizetés, pénzügyi rendelkezések:

1. A „LogLife Bázis Tagsági Program” egészségügyi szolgáltatási és kedvezménycsomag alapján a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások éves díja összesen 5.000,- Ft, azaz ötezer forint / fő / év. A felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás tárgyi ÁFA mentes szolgáltatásnak minősül, így a jelen pont szerinti szolgáltatási díjat általános forgalmi adó nem terheli. A LongLife Bázis Tagsági Program 2016. július 18-tól minden Páciens számára fizetendő szolgáltatás.

2. A „LongLife Maximum Tagsági Program” egészségügyi szolgáltatási és kedvezménycsomag alapján a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások éves díja összesen 12.500,- Ft, azaz tizenkétezer-ötszáz forint / fő / év. A felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás tárgyi ÁFA mentes szolgáltatásnak minősül, így a jelen pont szerinti szolgáltatási díjat általános forgalmi adó nem terheli.

3. A Páciens köteles az egészségügyi szolgáltatási díjat a jelen ÁSZF szerint létrejött szolgáltatási szerződés aláírásának a napján készpénzben kifizetni.

4. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Páciens az V/5.) pont szerinti határidőben nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy köteles a Szolgáltató számára a hátralékos összeg után késedelem időtartamára a Ptk. szerinti mértékű törvényes késedelmi kamatot megfizetni.

5. Amennyiben a Páciens a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségének készpénzben tesz eleget, úgy a pénzfizetéssel egyidejűleg a Szolgáltató a Páciens számára számlát állít ki. Amennyiben a Páciens banki utalással, vagy postai utalványon tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, úgy a Szolgáltató a szolgáltatási díj bankszámláján történő jóváírásával egyidejűleg állítja ki a hatályos jogszabályban meghatározott alakiságú számlát, mely számlát a Szolgáltató megküld a Páciens számára.

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Páciens a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés szerinti szolgáltatási díj megfizetésével több, mint 30 ( harminc) napos késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF szerinti létrejött szerződéstől egyoldalúan a Pácienshez címzett jognyilatkozattal elállni.

7. A jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés alapján igénybe nem vett szolgáltatásokat és kedvezményeket a következő évre átvinni nem lehet, és azok értéke sem téríthető vissza. A „LongLife Tagsági Program” szolgáltatási csomag díja átalányárként került meghatározásra, így a Páciens a szolgáltatási díj visszakövetelésére abban az esetben sem jogosult amennyiben ténylegesen a Szolgáltatótól a jelen szerződés tartama alatt nem vett igénybe egészségügyi szolgáltatást, vagy szolgáltatási díj kedvezményt.

8. A felek megállapodhatnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján a Pácienst terhelő fizetési kötelezettségének a Páciens munkaadója ( a továbbiakban: munkaadó) tesz eleget. Ebben az esetben a munkaadó a pénzügyi kötelezettségvállalásának a jeléül a jelen ÁSZF szerinti szerződést aláírja. Amennyiben a jelen pont alapján a munkáltató fizeti meg a jelen pont szerinti díjakat, úgy a Szolgáltató a számlát a munkaadó nevére állítja ki.

VII. Vegyes rendelkezések

1. A felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján a Pácienst megillető jogosultságok nem engedményezhetőek harmadik személyre. A jelen ÁSZF szerinti szerződés szerinti szolgáltatásokat és kedvezményeket a Páciens kizárólag személyesen jogosult igénybe venni.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás határozott időre, a Szolgáltatót megillető szolgáltatási díj megfizetésétől ( a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól) számított egy naptári évre szól.

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződést rendes felmondással egyik fél sem jogosult egyoldalúan felmondani.

4. A Páciens a jelen ÁSZF szerinti szerződést kizárólag a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből fakadó lényeges kötelezettségének a súlyos megszegése esetén jogosult egyoldalúan, írásban felmondani ( rendkívüli felmondás). A Páciens által közölt rendkívüli felmondás közlését megelőzően a Páciens köteles a Szolgáltatót 30 ( harminc) napos póthatáridő tűzésével a szerződésszerű teljesítésre felhívni.

5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést kizárólag a Páciens jelen ÁSZF-ből fakadó lényeges kötelezettségének a súlyos megszegése esetén jogosult egyoldalúan, írásban felmondani. A Szolgáltató így jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződést a jelen pont szerint felmondani különösen akkor, amennyiben a Páciens a Szolgáltató házirendjét sorozatosan súlyosan megsérti, a Szolgáltató rendeltetésszerű üzemelését akadályozza, vagy meggátolja, illetőleg abban az esetben amennyiben a Páciens a jelen ÁSZF szerinti szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a működésére vonatkozó lényeges adatokat és információkat a Szolgáltató az Elektronikus Egészségtár felületén közzéteszi. A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁSZF szerinti szerződésben meghatározott e-mail címére a Szolgáltató a működésével, tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tartalmazó elektronikus üzeneteket ( e-mail) küldjön.

7. A jelen ÁSZF-t a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti szerződés hatálya alatt is egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú ÁSZF módosítás nem érintheti a Páciens jelen ÁSZF-ből fakadó lényeges jogosultságát. A Szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF a közzétételét követő 30 napon belül lép hatályba.

8. A Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a személyes adataiban bármilyen változás következik be, úgy ezt a Szolgáltató számára haladéktalanul írásban ( e-mailen, faxon) bejelenti. A Páciens a jelen pont szerinti bejelentésében a szerződés számát feltünteti.

9. A jelen ÁSZF szerinti szerződés teljesítésével összefüggésben a Szolgáltató a külön törvény szerint köteles kezelni és megőrizni a Páciens egészségügyi adatait. A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait számítógépes rendszerében nyilvántartsa. A Szolgáltató a jelen pont szerinti adatokat a jogszabály előírásainak megfelelően kezeli.

10. Amennyiben a jelen szerződés szerinti díjakat a Páciens helyett a munkáltatója fizeti meg, úgy a díjfizetés ténye nem jogosítja fel a munkáltatót arra, hogy a Szolgáltatótól a Páciensre vonatkozó egészségügyi adat kiadását igényelje.

11. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk.) valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben ( Etv.) foglaltak az irányadóak.

12.  A szolgáltató a jelen ÁSZF-t a rendelőintézeteinek recepcióján kifüggeszti, valamint a www.mammutegeszsegkozpont.hu és a www.arkadegeszsegkozpont.hu weboldalán hozzáférhetővé teszi. Az ÁSZF okirati példányát a szolgáltató a páciens kérésére okirati formában is a páciens rendelkezésére bocsátja.

Budapest, 2016. július 1.

Medical Service Budapest Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Szolgáltató)  

I. számú melléklet:

2016. július 1-től Egészségközpontunk bevezeti a LongLife Tagsági Programot páciensei részére. A LongLife Tagsági Program elindításával célunk, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk az egészségápolásra, a megelőzésre és az egészség helyreállítására, valamint hogy a Tagsághoz való csatlakozással pácienseink további előnyöket és kedvező feltételeket élvezhessenek egészségügyi kezeléseik során a programnak köszönhetően. Mindezt az egyéni igényeket és választási lehetőségeket is figyelembe véve, többlépcsős rendszerben alakítottuk ki.

A LongLife Tagsági Program típusai:

0.      LongLife Bázis Tagsági Program  

A LongLife Bázis Tagsági Program keretein belül minden páciensünk igénybe veheti az Elektronikus Egészségtár szolgáltatásait, illetve alap állapotfelmérő egészségügyi vizsgálatokat, mely a következőket tartalmazza:

- Pácienseink betekintést és hozzáférést nyernek (Magyarországon egyedülálló módon) informatikai rendszerünkön keresztül saját egészségügyi dokumentációjukhoz, azaz minden olyan leletükhöz és vizsgálati anyagukhoz, ami az Egészségközpontban készült, vagy amely a dokumentumtárba feltöltésre kerül.

-     A rendszer lehetőséget teremt a tagoknak arra is, hogy az Egészségközpontjainkban történő bejelentkezési igényüket egyszerűen, az Egészségközpont alkalmazásán keresztül adják le.

-        Alap laborvizsgálat vérből:

Transzferabilitás (ASAT, GOT), Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT), Gamma-glutamiltranszferáz (GGT), Karbamid, Kreatinin, Glükóz (vércukor), Vas (Fe), Összfehérje, Koleszterin, Triglicerid, Vérkép automatával (kvalitatív és kvantitatív vérképpel), Húgysav, Süllyedés

-        EKG

Az elektrokardiográfia (röviden EKG) egy non-invazív diagnosztikai eljárás, mely a szív működéséről ad hasznos információt. A szív elektromos jelenségeit vizsgálja a szívizom-összehúzódásakor keletkező elektromos feszültség regisztrálásával. Az EKG segít megállapítani, hogy a szív ritmusosan ver-e, normálisan terjed-e az akciós potenciál. Elemezni lehet általa a szív ritmusát, az ingerület kiindulásának a helyét, az ingerületvezetés sebességét, a szívizom vastagságát, a szívizom esetleges vérellátási zavarát, következtethetni lehet esetleges tüdőembóliára.

-        Vérnyomásmérés

A verőeres (artériás) vérnyomás (a vér érfalra gyakorolt nyomásának) vizsgálata. A beállított vérnyomáscsökkentő kezelés hatásossága is ellenőrizhető vele. A vizsgált személynek a vérnyomásmérést megelőző fél órában kerülnie kell a testmozgást, az étkezést, a dohányzást, a kávé­, a tea­ és az alkoholfogyasztást. A beteg a gyógyszereit a szokott módon szedje.

-        BMI (testtömeg index megállapítása):

A testtömegindex­kalkulátor segítségével megtudhatja, hogy a testsúlya ideális, elhízott, esetleg túl sovány e. A testtömegindex (ismertebb elnevezéssel BMI) egy statisztikai mérőszám, mely az egyén testmagasságát és ­tömegét veti össze. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztják a méterben mért testmagasság négyzetével.

-        Véroxigén szint

A szervezet oxigénellátottságát a vérben található oxigén szintjével lehet a legjobban mérni. Egy egészséges embernél ez 99%, egy átlagembernél 96-98%, különféle betegségekben vagy energiahiányban szenvedőknél ez általában 89-95%. Ha a vér oxigénellátottsága nem éri el a 99%­ot, akkor a szervezet folyamatosan oxigénhiányban szenved, a sejtek egy része folyamatosan alulműködik. Minél tovább áll fent az oxigénhiányos környezet, annál nagyobb az esélye annak, hogy a következményeként valamilyen betegség kialakul. A szervezetünk oxigén telítettsége ujjhegyre csatolt oxigénmérővel egy pillanat alatt kimutatható.

-        Vizelet gyorsteszt: A vizelet a vese működésének eredménye, azaz segítségével egy sor belgyógyászati problémára derülhet fény. A vizelet elemzése során kimutathatók a húgyútimfertőzések, a cukorbetegségre vagy a gyulladásra utaló fehérjék.

-        Vizsgálati leleteit kiértékelő belgyógyászati összefoglaló vélemény

A LongLife Bázis Tagsági Program keretén belül az első szakorvosi vizsgálat kiegészítő díja + 5000 Ft, mely tartalmazza a prevenciós program plusz szolgáltatásait is. A Tagság előnyeit és plusz egészségügyi szolgáltatásait pácienseink 365 napon keresztül élvezhetik, egy év után a következő vizsgálat alkalmával a Tagság megújítandó.

*Fontos: A LongLife Bázis Tagsági Program 2016. július 18-tól a Bázis Tagsági Program szolgáltatásai az ellátás részét képezik és minden páciensünk számára az első vizsgálati díjjal együtt fizetendő.

2.      LongLife Maximum Tagsági Program

A LongLife Maximum Tagsági Programot azoknak a pácienseinknek ajánljuk, akik maximálisan ki szeretnék használni az éves tagság minden előnyét és a prevenciós program nyújtotta plusz egészségügyi szolgáltatásokat. E program keretében pácienseink a következő egészségügyi szolgáltatásokat tudják igénybe venni:

  • LongLife Bázis Tagsági Program szolgáltatásai + Bővített laborvizsgálat (vagy Alap laborvizsgálat + 1 tumormarker) + Egy választott ultrahangos vizsgálat az alábbiak közül:

Az ultrahang diagnosztika segítségével lehetővé válik a test bizonyos részeinek kétdimenziós, képi ábrázolása, akár mozgás közben is, valamint a folyadékok áramlási tulajdonságainak (elsősorban a sebességének) mérésére. Ma már lehetőség van háromdimenziós számítógépes képalkotásra is (pl. magzati ultrahang). Az UH vizsgálat a szervezetre nem ártalmas, fájdalommentes vizsgálat, amely igény szerint ismételhető. Választható vizsgálatok:

  • Hasi és kismedencei ultrahang A máj, epe utak, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék és a hasi erek állapotának felmérésére alkalmas. ·       
  • Szív ultrahang A szívüregek, a szívfalak és a szívburok, valamint a szívbillentyűk működését, infarktus utáni falmozgási zavarokat, hegesedéseket mutatja meg, valamint billentyűbetegségek, továbbá kóros irányú véráramlás, vérrögösödés és a szívburokban meggyűlő folyadék kimutatására is alkalmas. ·       
  • Emlő ultrahang Az emlő ultrahang láthatóvá teszi az esetleges daganatok, ciszták, jóindulatú csomók, gyulladásos folyamatok jelenlétét, valamint a mirigyállomány jellemzőit mutatja meg. ·       
  • Nyaki, végtagi erek ultrahang vizsgálata A koponyát ellátó nagy nyaki verőereknél áramlásvizsgálat, felrakódások, meszesedések, az erek áramlási viszonyai, szűkületek, elzáródások. Az artériák és vénák lefutását, tágasságát és keringési viszonyait feltérképező vizsgálat. ·       
  • Pajzsmirigy és nyaki lágyrész ultrahangos vizsgálata A LongLife Maximum Tagsági Program keretében az első szakorvosi vizsgálat kiegészítő díja 365 napra + 7500 Ft/év - a Bázis Tagsági díjon felül - mely az első vizsgálat alkalmával fizetendő és tartalmazza a prevenciós program plusz szolgáltatásait. Időpont egyeztetése után, egy éven belül bármikor igénybe vehető, vizsgálatonként egy alkalommal.

A LongLife Maximum Tagsági Program minden páciensünk számára opcionálisan választható.